Muutoksen tuki

Muutosvalmennus
Muutosvalmennuksen tavoitteena on ajantasaistaa ja parantaa tietämystä muutosjohtamisen elementeistä sekä muutosjohtamisesta prosessina. Se auttaa ymmärtämään muutoksen käynnistäjät ja keinot johtaa muutosta. Valmennus keskittyy myös muutoksen vaikutuksiin yksilö- ja organisaatiotasolla sekä muutoksen vaikutuksiin oman itsensä johtamisen näkökulmasta. Valmennuksen fokus ja tarkempi sisältö suunnitellaan yhdessä tilaavan organisaation kanssa.

Muutosjuridiikka
HAUSin tarjoamassa muutosjuridiikan valmennuksessa keskitytään valtionhallinnossa yhteisesti sovittuihin ohjeisiin ja toimenpiteisiin, joilla pyritään tukemaan henkilöstön uudelleen sijoittumista.

Yhteistoimintamenettely
Valmennuksen keskiössä ovat työsuojeluun ja henkilöstön osallistumiseen, kuulemiseen sekä tiedottamiseen liittyvät teemat. Valmennus on suunnattu virastojen esimiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Ohjauspolitiikka

Strategiatyö
Valmennus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sen tarkoitus on tukea asiakasorganisaation strategiatyötä. Valmennus voidaan laatia esimerkiksi tukemaan johtoryhmää strategian valmistelussa. Valmennusta voidaan toiminnallistaa erilaisilla malleilla, sparrauksilla tai coachauksella.

Toiminnan kehittäminen

Projektivalmennus liittyy useimmiten organisaation toiminnan muutokseen, leikkauksiin tai organisaatiokohtaisiin fuusioihin. Isoja muutoksia ovat esimerkiksi digitalisoitumisesta johtuvat muutokset. Kustomoidussa valmennuksessa lähtökohtana on muutostyön suunnittelu, toteutus ja arviointi yhdessä asiakkaan kanssa. Valmennus tukee organisaatiossa tapahtuvaa muutostilaa.

Prosessivalmennus pitää sisällään toiminnan laadun jatkuvan kehittämisen mallin. Se perustuu pitkälti LEAN-ajatteluun, jossa yritetään optimoida resurssien ja ajan käyttö asiakaspalvelun ja tulosten näkökulmasta. Prosessivalmennukset liittyvät usein asiakasprosessien kehittämiseen ja lupamenettelyihin.

Johtamisen kehittäminen

Esimiespotentiaalin valmennusohjelmat
Valmennuksessa edetään valtionhallinnon näkökulmasta kohti toimialojen ja yksiköiden näkökulmaa. Samalla edetään yleisestä kohti konkreettista. Itsetuntemuksen vahvistaminen ja johtajana kehittyminen ovat koko valmennuksen ajan mukana kulkeva prosessi.    
Sisältöjen käsittelyä tuetaan ja toiminnallistetaan monimuotoisilla oppimismenetelmillä keskustelualustuksia, ryhmätöitä sekä erilaisia osallistavia ja ohjauksellisia menetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on luoda aktiivinen ja yhteistoiminnallinen oppimisprosessi, joka edesauttaa sisältöjen ymmärtämistä ja omakohtaista työstämistä sekä vertaisoppimista.
Valmennukseen on mahdollista liittää ennakko- ja välitehtäviä, esimerkiksi johtamiskirjallisuusopintoja, jotka täydentävät valmennuskokonaisuutta. Välitehtävistä ja muista oppimismenetelmistä sovitaan tarkemmin tilaajan kanssa suunnittelun yhteydessä.  

Johtamiskulttuurin muutosprosessi
Valmennuksessa keskitytään muutoksen johtamiseen arjen keskellä sekä erilaisten muutosten vaikutuksiin päivittäisessä työssä. Valmennus antaa näkökulmia myös omien tunteiden hyödyntämiseen. Muutoksen johtamisessa korostuvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot, joita käydään läpi käytännönläheisesti. Lisäksi keskitytään erilaisten ihmisten tukemiseen ja rohkaisemiseen muutostilanteessa. Valmennus voidaan toteuttaa esimerkiksi niin, että pääfokus on tiedon ja vinkkien jakamisessa ja vuorovaikutteisessa keskustelussa tai niin, että pääfokus sparrauksessa ja yhdessä kehittämisessä.

Johtoryhmätyöskentely
Valmennus tarjoaa toimintamalleja käytännön johtoryhmätyöskentelyyn. Valmennuksessa keskitytään erityisesti johtoryhmän rooliin ja merkitykseen sekä johtoryhmän ja sen jäsenten kehittämiseen. Huomiota kiinnitetään myös johtoryhmän toimimiseen tiiminä ja johtamisen synergiaan.

Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöstrategiat
Valmennuksen keskeisiä teemoja ovat johtajuus sekä johtajapolitiikan määrittely ja toimeenpano. Valmennuksen tarkempi fokus sovitaan huolellisesti tilaavan organisaation kanssa. Vaihtoehtoisia teemoja voivat olla esimerkiksi henkilöstöresurssien kohdentaminen, urajärjestelmien analysointi ja johtopäätösten tekeminen sekä osaamisen turvaaminen muutostilanteessa.

Rekrytointi
Valmennuksessa tutustutaan niihin erityispiirteisiin, jotka on huomioitava valtion tehtäviin rekrytoitaessa. Valmennuksessa käydään tarkasti läpi rekrytointiprosessin kokonaisuus ja sen kehittäminen, rekrytointihaastattelun käytännöt ja mahdollisuudet sekä henkilöarviointien käyttö rekrytointipäätöksen tukena.

Perehdytys
Valmennuksessa keskitytään onnistuneeseen perehdyttämisprosessiin, niihin asioihin ja menetelmiin, jotka tukevat perehdyttämistä. Valmennuksessa annetaan vinkkejä siihen, miten tulokas voidaan sitouttaa organisaatioon mahdollisimman hyvin. Se tarjoaa myös opastusta ja ideoita perehdytyksen kehittämiseen.

Henkilöstösuunnittelu
Valmennus keskittyy organisaation strategiseen suunnitteluun. Johtoajatuksena on miettiä millaisella organisaatiolla ja kokoonpanoilla organisaatio palvelee parhaiten tulevaisuudessa. Valmennuksen tavoitteena on antaa näkökulmia resurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja osaamiseen yleisellä tasolla: palvelut, prosessit, sisältökokonaisuudet, ammatilliset osa-alueet sekä rekrytointi. Lisäksi käydään läpi yksikkö- ja ryhmätason suunnittelua, prosesseja ja tehtäviä sekä osaamista ja työssä oppimista.

Osaamisen johtaminen
Valmennuksessa käydään läpi osaamisen johtamisen kokonaisuus. Tarkastellaan strategiasta johdettuja osaamisalueita sekä eri osaamisalueiden tunnistamista. Lisäksi keskitytään osaamiskartoitusten erilaisiin toteutustapoihin ja osaamisen kehittämisen menetelmiin. Muita teemoja ovat esimerkiksi osaamisen hyödyntäminen, osaamisen jakaminen työyhteisössä ja osaamisen seuranta. Valmennuksen tarkka sisältö suunnitellaan aina huolellisesti tilaavan organisaation tarpeiden mukaan.

Työyhteisövalmennus

Työparityöskentely ja pienryhmävalmennus
Valmennuksen tavoitteena on kehittää työn sujuvuutta organisaatioissa. Työn sujuvuuteen ja tuloksellisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, että työntekijöillä on omat, selkeät roolit, jotka täydentävät toisiaan ja tekevät työstä joustavan ja mielekkään. Kun kaikkien roolit ja tehtävät ovat tiedossa, työyhteisö voi hyvin ja asiat etenevät jouhevasti. Valmennus eheyttää työyhteisön ilmapiiriä, kun osallistujat oppivat tunnistamaan toistensa vahvuuksia ja tietävät omat vastuunsa organisaatiossa.

Taloushallintovalmennus

HAUS järjestämä valmennus tukee osaltaan valtion taloushallintostrategian tavoitteita ja pohjautuu taloushallinnon yhteisille prosesseille. Valmennusta toteutetaan asiakasvirastojen lähtökohdista muun muassa taloushallinnon perusteisiin, kustannuslaskentaan, controller-toimintaan sekä esimiesten taloustaitoihin liittyen.

Henkilöstöhallintovalmennus

HAUSin henkilöstöhallinnon valmennuksilla tuetaan tiiviisti ministeriöiden ja virastojen yksilöllisiä tarpeita ja haasteita henkilöstöhallinnon kehittämisessä. Organisaatiokohtaista valmennusta tarjotaan henkilöstöhallinnon kaikilta osa-alueilta asiakasviraston tarpeisiin räätälöiden. Tarjonnassamme on esimiehille suunnattua työnantajavalmennusta sekä käytännönläheistä palvelussuhdeasioiden hoitoon liittyvää valmentavaa koulutusta.  

Kiekun käyttöönottoa tukeva valmennus

HAUS toteuttaa tiiviissä yhteistyössä Valtiokonttorin ja Palkeiden kanssa Kiekun käyttöönottoa tukevia valmennuksia kuten loppukäyttäjäkoulutuksia sekä lähitukihenkilökoulutuksia. Lisäksi tarjoamme virastoille räätälöityjä palvelussuhdekoulutuksia, joita on toteutettu viime vuosien aikana kymmeniä. Näissä suosituissa valmennuksissa keskitytään VES-sopimusmääräyksiin Kiekun näkökulmasta ja niissä on painotettu erityisesti työaikamääräyksiä (matkamääräykset, poissaolot). Valmennukset räätälöidään tukemaan viraston käytännön esimiestyötä ja edesauttamaan yhtenäisen organisaatiokulttuurin ja pelisääntöjen rakentumista organisaation kaikissa yksiköissä.

Hallintojuridiikka

HAUSin tarjoama hallintojuridiikan organisaatiokohtainen valmennus käsittelee niitä säädöksiä ja normeja, joilla hyvää hallintotapaa noudatetaan. Hyvän hallinnon perusteiden tuntemus on tärkeää jokaiselle julkishallinnon työntekijälle. Valmennuksissa nostetaan esiin erityisesti yleislakien (kuten hallintolaki, julkisuuslaki, henkilötietolaki) keskeinen sisältö sekä uudistukset. Järjestämme myös virastoille räätälöityä säädösvalmistelukoulutusta muun muassa vaikutusten arvioinnista.

Viestintävalmennus

Kriisiviestintävalmennuksessa käydään läpi kriisiviestinnän periaatteita sekä erityisesti kielteiseen mediajulkisuuteen varautumista ja yllättäviä haastattelutilanteita. Valmennuksen aikana käsitellään myös viraston kriisiviestintäohjeistusta ja harjoitellaan kriisiviestintää käytännössä. Valmennusta suositellaan erityisesti organisaation johdolle.

Asiantuntijoiden esitysmateriaalien laadinta – ja esiintymisvalmennus
Tässä organisaatiokohtaisessa valmennuksessa viraston asiantuntijat saavat evästystä selkeän esityksen suunnitteluun viraston omien visuaalisten ohjeiden ja kalvomateriaalien pohjalta. Ohjeistuksen jälkeen materiaalin työstöön on varattu aikaa, jonka jälkeen materialista on mahdollista saada henkilökohtaista palautetta kouluttajalta. Tämän jälkeen valmennetaan tiiviin ja toimivan esityksen pitämiseen, harjoitellaan esiintymistilanteita ja saadaan niistä palautetta. Osallistujat voivat työstää valmennuksessa omassa työssään tarvitsemiansa esitysmateriaaleja.

Argumentointi ja perustelutaidot
Valmennuksessa harjoitellaan oman viestin rakentamista, vakuuttavasti esiintymistä ja oman sanoman perustelua. Koulutus on käytännönläheinen ja osallistava, jossa harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustekniikoita. Organisaatiokohtaisessa valmennuksessa kiinnitetään erityishuomiota asiakasorganisaation substanssiin, jolloin osallistuja voi keskittää harjoituksensa omaan substanssiinsa.

Tehokkaat viestintä- ja kokouskäytännöt - onko virastossasi Lync -tehokäytössä? Lyncin ja Officen ominaisuudet.  
Lyncin ja muiden tämän ajan viestintäkanavien käyttöönottoa virastossa voidaan tehokkaasti tukea puolen päivän organisaatiokohtaisella tehovalmennuksella. Valmennus on mahdollista toteuttaa myös videon tai Lyncin välityksellä.

Esitys- ja AV-tekniikan -valmennus
Jo puolessa päivässä voit saada täyden varmuuden uuden esitystekniikan käyttöön. Valmennuksessa käydään läpi eri tallennusvälineitä ja mm. puhelimen käyttöä esitystilanteessa. Valmennus toteutetaan viraston tiloissa ja viraston omilla välineillä. Kouluttaja perehtyy käytössä oleviin välineisiin etukäteen.

Kielikoulutus
HAUS toteuttaa kattavasti organisaatiokohtaista kielikoulutusta. Koulutus räätälöidään asiakkaan toivomissa kielissä viraston substanssin tarpeiden mukaisesti. Valmennus aloitetaan kielitaidon tason kartoittamisella ja tavoitteiden määrittelyllä.

Organisaatiokohtaisten valmennusten esimerkkiohjelmia:

Aktiivinen ammattilainen sosiaalisessa mediassa.pdf

Asiantuntijoiden mediavalmennus.pdf

Johdon ja asiantuntijoiden Twitter-valmennus.pdf

Esitysmateriaalin laadinta- ja esiintymisvalmennus.pdf

Sujuvaa asiakaspalvelua.pdf

Työtekstit huoltoon .pdf

Viestintävalmennus.pdf

Havainnollisuutta esityksiin infografiikalla.pdf

Android tabletti yrityskäyttäjälle.pdf

Android tehokäyttö.pdf

Ipad työkäytössä.pdf

Iphone työkäytössä.pdf

Asiakaspalvelu

Hyvää yhteistyötä, sujuvaa sisäistä tukitoimintaa ja palvelua
Virastokohtaisessa valmennuksessa käydään läpi sisäisen palvelun tukitoiminnan prosesseja sekä onnistumisen edellytyksiä. Valmennuksen aikana on mahdollisuus myös tarkistaa palvelukuvauksia ja tehtävien priorisointeja. Koulutuksessa on mahdollista paneutua myös ajankohtaisiin asiaskascaseihin sekä vuorovaikutukseen palveluryhmässä.

Turvallisuus

Toteutamme turvallisuuskoulutusta organisaation tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen sisältöalueena voi olla esimerkiksi turvallisuusohjeistus, toimitilaturvallisuus, paloturvallisuus tai turvallisuussuunnitelman päivittäminen. Valmennukseen on mahdollista kytkeä myös toiminnallisia osia.

Koulutuspalvelut

HAUS hyödyntää pitkää kokemustaan koulutusten suunnittelusta ja toteutuksesta tarjoamalla asiakkailleen ulkoista koulutusten järjestämispalvelua. HAUSilla on kokemusta erikokoisten tilaisuuksien organisoinnista ja järjestämisestä aina suunnitteluvaiheesta toteutukseen sekä pääkaupunkiseudulla että alueellisesti.