11

HAUSin Työyhteisösovitteluvalmennus valmentaa sovittelijoita mahdollistamaan työyhteisöjen konfliktitilanteiden ratkaisemisen

posted on

Tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, parantaa työyhteisön vuorovaikutustaitoja ja työilmapiiriä. Työyhteisösovittelussa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään heidän omassa hallussaan olevan tiedon ja voiman ratkaista konfliktitilanteita. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana, fasilitaattorina. Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun.

Työyhteisöissä konfliktit saattavat alkaa pienistä asioista ja perustuvat useimmiten väärinkäsityksiin ja juoruihin

Viime syksynä HAUS toteutti Työyhteisösovitteluvalmennuksen ensimmäistä kertaa. Siihen osallistui kymmenkunta työyhteisöjen kehittäjää valtionhallinnosta. Yksi heistä oli kehittämisasiantuntija Soile Sikström oikeusministeriöstä. Hän tuli mukaan valmennukseen oman esimiehen antamasta vinkistä ja kiinnostuksesta aiheeseen.

Keskeisenä valmennuksen antina ja oppina hän kertoo havainneensa entistä paremmin, että ihmisten erilaisuus on rikkaus, mutta ihmiset eivät aina ymmärrä toisiaan, vaan puhuvat ”eri kieltä”. Sikström näkee työyhteisösovittelun yhtenä tärkeänä menettelytapana konfliktien ratkaisussa ja sen käyttöönoton laajentamista pohditaan hallinnonalalla esimerkiksi mahdollisuutena toteuttaa useamman henkilön työyhteisösovitteluvalmennus.

Erityisen tyytyväinen Sikström oli koulutuksen sisältöön ja valmentajiin: ”Opettajat olivat loistavia, osaavia ja innostavia. Koulutuksen sisältö oli laaja ja mieltä avaava”. Työyhteisöissä konfliktit saattavat alkaa pienistä asioista ja perustuvat useimmiten väärinkäsityksiin ja juoruihin. Konfliktit kasvavat suuriksi ja elävät pitkään, koska niihin ei puututa riittävän ajoissa. ”Työyhteisösovittelumenettely on toimiva tapa lisätä ihmisten ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta toisia kohtaan”, toteaa Sikström.

"Työyhteisösovitteluvalmennus oli todella mielenkiintoinen ja innostava kokonaisuus!"

Valmennukseen osallistunut Minna Lehtikankare koki työyhteisösovittelumenetelmän kiinnostavana ja ajankohtaisena ja halusi tutustua teemaan paremmin. Lehtikankare toimii työhyvinvoinnin asiantuntijana Liikennevirastossa, missä hänen päätehtäviään ovat työyhteisöjen ja esimiesten tukeminen erilaisissa työyhteisöön liittyvissä työhyvinvoinnin haasteissa ja kehittämisessä. Valmennuksen parhaana antina Lehtikankare näkee menetelmän käyttöönoton mahdollistumisen omassa organisaatiossa. Työyhteisösovittelu on nykyään Liikennevirastossa yksi työyhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämisen välineistä.

Valmennuskokonaisuudesta Lehtikankareella on positiivisia kokemuksia ”Voin melkein sanoa, että paras koulutus ikinä! Valmennuksen kouluttajat ovat alansa huippuja ja innostavia. Todella mielenkiintoinen ja innostava kokonaisuus ja sain paljon uusia työkaluja työhöni”, pohtii Lehtikankare. Tärkeänä antina hän kokee myös verkostoitumisen ja tutustumisen muihin osallistujiin ja sitä kautta muihin valtion organisaatioihin. ”Vertaistuki vailla vertaa. Suosittelen lämpimästi muillekin!”   

Valmennusohjelman osallistujat saavat Suomen sovittelufoorumin Sopu-sovittelijan todistuksen ja voivat ilmoittautua valtionhallinnon työyhteisösovittelijapooliin

HAUSin tarjoaman valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä konflikteista ja sovittelusta, sovitteluprosessin eri vaiheista sekä sovittelussa käytettävien menetelmien sisällöistä. Valmennusohjelma koostuu kolmesta lähiopetusjaksosta, yhteensä 5 valmennuspäivästä. Valmennuksen sisältö ja toteutus perustuvat ns. sovittelumenetelmään, jota harjoitellaan valmennuksen aikana työpaikan olosuhteisiin soveltaen. Valmennuksen päätyttyä osallistujilla on perusvalmiudet toimia työyhteisösovittelijana ja he saavat Suomen sovittelufoorumin myöntämän Sopu-sovittelijan todistuksen. Valmistuneet työyhteisösovittelijat ovat voineet ilmoittautua valtionhallinnon yhteiseen työyhteisösovittelijapooliin. Lehtikankare ja Sikström ovat molemmat mukana valtiohallinnon työyhteisösovittelijapoolissa.

Työyhteisösovittelun päävalmentajana toimii Timo Pehrman

Ohjelman päävalmentajana toimii FT, YTM Timo Pehrman. Timo Pehrman on tehnyt pitkän työuran Valio Oy:ssä viimeksi koulutuspäällikön tehtävässä.  Hän on aloittanut vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuonna 1985. Vuonna 2001 hän käynnisti työyhteisösovittelun kokeilun ja koulutuksen Valiolla. Hyvien kokemusten perusteella hän on jatkanut työyhteisösovittelun toteutusta, laajentamista, kehittämistä ja koulutusta myös muissa työyhteisöissä, sekä oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Timo Pehrman väitteli kesäkuussa 2011 Lapin yliopistoon aiheesta: "Paremmin puhumalla – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä". Väitöskirja on alansa ensimmäinen Euroopassa.

Valmennuksen aikataulu ja jaksojen pääteemat ovat seuraavat:

1.jakso, 12.9.2016: Konfliktit ja niiden määrittely
2.jakso, 27.9.2016: Sovittelu työyhteisössä
3.jakso, 28.11.2016: Sovittelijana kasvaminen ja sovittelun edistäminen

Valmennuksen osaamistavoitteet ovat:

  • ymmärryksen lisääminen konfliktin syntymisen ja kasvamisen syistä sekä sovittelusta konfliktien ratkaisukeinona
  • valmiuden lisääminen ihmisten välisten ristiriitojen sovitteluun työyhteisössä korostamalla ihmiskeskeistä lähestymistapaa
  • ymmärryksen lisääminen ihmisten erilaisuuden ja erilaisen ajattelun vaikutuksista yhteistyöhön
  • ymmärryksen lisääminen sovitteluprosessin eri vaiheista ja käytettävien menetelmien sisällöistä
  • työyhteisösovittelussa tarvittavien havainnointi- ja ohjaustaitojen tunnistaminen
  • tiedon ja ymmärryksen lisääminen siitä, millaisiin tilanteisiin sovitteluprosessi sopii
  • sovittelun hengen ymmärtäminen ja sisäistäminen osaksi arkipäivän toimintaa, vaikkei toimisikaan varsinaisen sovittelijan roolissa

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu koulutushaussamme.

 

Haastattelu ja teksti: Matleena Nurmiainen / HAUS

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (3677) | Return

Post a Comment