12

Yhteistyöllä turvallista virkatyötä

posted on

Turvallisuus on valtion ydintoimintaa. Meillä valtiolla siihen löytyy syvää osaamista kaikilla turvallisuuden osa-alueilla, tarkasteltiinpa sitä sitten sisäisen, ulkoisen tai kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Toimintaympäristön nopea muutos heijastuu myös arkityömme turvallisuuteen uudenlaisina osaamistarpeina. Onko turvallisuusosaaminen enää vain turvallisuusammattilaisten asia? Pitäisikö meidän kaikkien valtiolla työskentelevien hallita tietyt turvallisuuteen liittyvät perusasiat? Näitä kysymyksiä päädyimme pohtimaan yhdessä turvallisuusalan oppilaitosten sekä muiden turvallisuusalalla toimivien asiantuntijoiden kanssa.

Yhdessä toimitusjohtaja Anneli Temmes (HAUS), koulutuksen kehittämispäällikkö Johanna Anttonen (Maanpuolustuskorkeakoulu, HAUSissa henkilökierrossa ollut) sekä allekirjoittanut kiersimme kesän ja syksyn 2017 aikana tapaamassa turvallisuusalan asiantuntijoita. Kierroksellamme tutuiksi tulivat mm. Raja- ja merivartiokoulu, Pelastusopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Tullikoulu, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus sekä Pääesikunnan koulutusosasto ja Poliisihallitus. Kierroksen tavoitteena oli kartoittaa turvallisuusalan oppilaitosten koulutustarpeita oman substanssikoulutuksen ulkopuolelta sekä luoda uudenlaista kumppanuutta oppilaitosten yhteistyön pohjaksi.

Tapaamisissa esille nousi turvallisuusalan oppilaitosten yhteisiä osaamisen kehittämisen tarpeita, joissa sisältötoiveet vaihtelivat johtamiskoulutuksesta pedagogisiin yhteishankkeisiin. Kaikille yhteisiä osaamisalueita olivat valtion yhteisen osaamisen kehittämisen tarjonnasta mm.

•    HR ja VES/TES –osaaminen sekä asiantuntijoille että esimiehille
•    Johtamisvalmennus ja esimieskoulutus
•    Ikäjohtaminen osana henkilöstöjohtamista
•    Hallinnollisen ja juridisen osaamisen kehittäminen
•    Hallinnollisten tehtävien roolin muutokseen (erityisesti HR ja talous) tarvittava osaaminen
•    Hankintaosaaminen
•    Kielitaidon kehittäminen
•    Virkamiehenä toimimisen perusvalmiudet
 

eHAUS-hanke ja eOppiva luovat pohjaa yhteistyölle

Kaikille oppilaitoksille yhteisten osaamisen kehittämisen tarpeiden lisäksi tarkentui myös kunkin omia erityisiä kohteita niin sisällön kuin toteutustapojenkin osalta. Totesimme, että on tärkeää luoda ajasta ja paikasta riippumattomia koulutuksia. eHAUS-hanke ja eOppiva nähtiin hyvänä yhteistyön pohjana. Turvallisuusalan oppilaitosten yhteyshenkilöt ovatkin jo osa eOppiva –verkostoa. Erityisesti monimuoto-opetus eli verkko-oppimisen ja lähiopetuksen yhdistäminen oppijalle mielekkäällä tavalla oli kaikkien yhteisenä toiveena. Toinen selkeä toive oli moduulipohjaisuus. Yhdistämällä teoriaopetuksen toteutus ajasta ja paikasta riippumattomana nyt keväällä julkaistavaan eOppivaan, ja tarjoamalla lisäksi syventäviä osuuksia asiantuntijavalmentajan lähiopetuksena, saadaan kunkin kohderyhmän tarpeet huomioitua.

Myös kansainvälinen yhteistyö HAUSin kanssa kiinnostaa

Kiinnostusta ja osaamista löytyy myös yhteistyöhön kansainvälisten hankkeiden toteutuksessa HAUSin kanssa ja osan kanssa niitä on jo tehtykin pidemmän aikaa. Kaikki oppilaitokset tekevät joka tapauksessa kansainvälisiä hankkeita omien toimialojensa yhteistyöverkostojensa kanssa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteistyö ja yhtenäistäminen saattaisi tuoda hyötyä kaikille osapuolille ja mm. opiskelijoiden opinnäytetöiden kytkeminen suurempiin kehittämiskokonaisuuksiin mahdollistaisi opetuksen kautta tutkimussuuntautuneisuutta. Viime vuosina turvallisuusorganisaatioissa toteutetuissa esikunta- ja henkilöstöpalvelujen rakennemuutoksissa kertynyttä kokemusta ja osaamista olisi myös hyvä hyödyntää valtionhallinnossa meneillään oleviin vastaaviin hankkeisiin.
 

       Raja
Yhteistyötä syventämässä. Vierailulla Raja- ja merivartiokoululla Imatralla.
 

Yhteinen turvallisuuskoulutus valtion henkilöstölle

Aika pian huomasimme keskustelujen ohjautuvan turvallisuusorganisaatioiden omien osaamisen kehittämistarpeiden tarkastelusta valtion virkamiesten ja työntekijöiden yleiseen turvallisuustietoisuuteen ja –osaamiseen. Alustava ajatus on, että valtion henkilöstölle toteutettaisiin yleinen turvallisuuskoulutus HAUSin ja turvallisuusalan toimijoiden yhteistyönä ja edellä kuvatulla tavalla monimuotototeutuksena ja moduulipohjaisena. Suunnittelu ja toteutuksen mahdollistavien resurssien hankkiminen tapahtuvat kevään 2018 aikana, jolloin toteutus olisi mahdollista loppukevään ja alkusyksyn aikana ja julkaisu sitten syksyn kuluessa (voidaan vaiheistaa myös moduuleittain). Pääsisältöä voisi olla eri tehtävätasoille suunnattuna esim.

•    Turvallisuus toiminnan perusteet (turvallisuusviranomaiset ja tehtävät, uhkat, turvallisuussuunnittelu, varautuminen ja ennakointi, viestintä häiriötilanteissa jne.)
•    Fyysinen turvallisuus (työturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, matkustusturvallisuus, ympäristöturvallisuus jne.)
•    Tietoturva (kyberturva, informaatiovaikuttaminen, mobiilit/ulkoiset muistivälineet, asiakirjojen käsittely jne.)

Tärkeänä nähtiin myös turvallisuusasioiden sisällyttäminen mm. johdon valmennuksiin sekä ilmiölähtöisyyden ottaminen mukaan esim. tietyn case-esimerkin avulla oppimissisältöihin.
 

Pelastusopisto
Vierailulla Pelastusopistolla. Yhteisiä teemoja yleisistä koulutuksista ja turvallisuudesta.

Olemme pyytäneet turvallisuustoimijoita nimeämään toteutukseen yhteyshenkilön sekä eOppivaan että monimuoto-opetuksena toteutettavien sisältöjen suunnittelua ja tuottamista varten. Suunnitteluvaiheessa kartoitamme myös jo olemassa olevia verkko-oppimisen aineistoja, joita voitaisiin hyödyntää sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa. eOppivaan toteutettavien sisältöjen osalta järjestetään erilliset työpajat, joissa toteutukseen osallistuvien kanssa yhdessä varmistetaan sujuva eteneminen. Tässäkin toteutuksessa yhteistyö on voimaa.

Lisätietoja: johtaja Tiina Kukkonen-Suvivuo, puh. 0207 180 321

 

| Categories: HAUS, Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1289) | Return

Post a Comment