07

HAUS tutkitusti asiantunteva koulutuksen ammattilainen

posted on

HAUS toteutti helmikuun lopulla laajahkon asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteistyössä IROResearch Oy:n kanssa. Kysely kohdistui HAUSin asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin.  Siinä testattiin väittämiä HAUSista yleensä, HAUSin koulutuksista ja palveluista sekä erillisosiona HAUSin viestintäuudistuksesta. 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 525 henkilöä edustaen monipuolisesti erilaisia virkamiesryhmiä eli valtionhallinnon johtoa, asiantuntijoita sekä tukihenkilöstöä. Olimme tyytyväisiä vastaajamäärään, joka osaltaan osoitti selvää kiinnostusta HAUSin toimintaan ja sen kehittämiseen. Asiakkaiden sitoutuminen ja HAUSin tarjoaman koulutuksen tärkeänä pitäminen näkyi myös avokysymyksissä, joihin tuli runsaasti vastauksia.

HAUSin toiminta koetaan tutkimuksen mukaan hyväksi. HAUSia pidetään koulutuksen ammattilaisena ja asiantuntevana. Vastaajat korostivat erityisesti kouluttajien asiantuntemusta, asiakaspalvelua, koulutusjärjestelyjä sekä koulutusten kestoa.  Nämä kaikki väittämät saivat 4,2 – 4,0 keskiarvotuloksen asteikolla 1-5.  Merkitseviä eroja eri vastaajaryhmien välillä ei ollut.

HAUSin koulutuksia ollaan valmiita suosittelemaan

Yleisarvosanana HAUSin koulutuksille annettiin 3,8. Vastaajista 79 % piti HAUSin koulutuksista saamiaan kokemuksia yhtä hyvinä, jonkin verran parempina tai selvästi parempina kuin muiden toimijoiden koulutuksista saamiaan kokemuksia (13 % ei osannut ottaa kantaa). Vastaajista 85 % oli valmis suosittelemaan HAUSin koulutuksia kollegoille ja työtovereille melko varmasti tai varmasti.

Hyvää aineistoa toiminnan kehittämiselle

Tehty tutkimus antaa hyvää aineistoa HAUSin tarjoaman koulutuksen ja toiminnan kehittämiseen. Tuloksia on jo voitu hyödyntää muun muassa meneillään olevassa valtiovarainministeriön tilaamassa HAUS-selvityksessä. Vastaajien mainitsemina kehittämisalueina nousevat esille hintataso sekä verkkokoulutus. Yksi kehittämiskohde on HAUSin runsaan kansainvälisen asiantuntijaverkoston monipuolisempi esiin tuominen myös kotimaan koulutuksessa.

Yksittäisissä avovastauksissa nostettiin kriittisinä tekijöinä esiin joidenkin kouluttajien pedagoginen osaaminen sekä tarjonnan ajankohtaisuus ja sen sisällöt. Toisaalta koulutustarjonnan ajankohtaisuus tuotiin esille myös HAUSin vahvuutena ja se sai vastaajilta kiitosta. Kehittämisehdotuksia käsitellään laajalti HAUSissa ja sen eri koulutusalueilla, niistä tehdään johtopäätökset ja tartutaan tarmokkaasti koettuihin puutteisiin.

HAUSin uusitut verkkosivut ja viestintäuudistus saivat kiitosta

HAUS otti käyttöön uudet www-sivut lokakuussa 2015 ja muutoinkin ulkoinen viestintä uudistettiin vuoden 2015 aikana.  Tutkimuksessa kysyttiin vastaajien näkemyksiä muun muassa uusista sivuista, koulutusuutiskirjeistä, koulutuskalenterista sekä muista viestinnän väylistä.

Uudet www-sivut saivat hyvän palautteen parhaiden arvioiden kohdistuessa sivujen nykyaikaisuuteen, selkeyteen sekä sivujen antamaan hyödylliseen tietoon. Sähköistä uutiskirjettä pidettiin tärkeimpänä koulutusviestinnän kanavana.  HAUSin viestintä sai tutkimuksessa kokonaisarvosanan 3,7.

Viestinnän kehittäminen on jatkuvaa ja tutkimuksen tulosten mukaisesti HAUSin viestinnän lähiajan kehittämiskohteita ovat muun muassa eräiden viestintäkanavien tunnettuisuuden lisääminen (HAUS Uutiset, Twitter @HAUSfi, LinkedIn) sekä HAUSin näkyminen ministeriöiden ja virastojen sisäisessä viestinnässä.

Asiakaspalautetta kerätään säännöllisesti monin eri tavoin

HAUSin asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti ja seuraava laajempi mittaus tulee ajoittumaan 1,5-2 vuoden päähän.  Teemme myös pienempiä koulutustarpeita ja asiakastyytyväisyyttä arvioivia kyselyitä jatkuvan kurssipalautearvioinnin ohella. Kyselyiden lisäksi pidämme herkkyyttä yllä jatkuvalla kanssakäymiselle ja keskusteluilla asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Tärkeänä kehittämisen tukena on HAUSin asiakasneuvottelukunta. Tulevana syksynä tulemme myös osallistamaan sidosryhmiämme uuden strategiamme valmistelussa.


Anneli Temmes
toimitusjohtaja

| Categories: HAUS, Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (4240) | Return

Post a Comment